Nađi

Regulacija

Optimalan sustav grijanja te pripreme potrošne tople vode podrazumijeva primjenu odgovarajućeg sobnog termostata ili atmosferskog regulatora putem kojega se vrše sva potrebna podešavanja te prilagodba sustava individualnim potrebama krajnjega korisnika.

Primjena adekvatnog regulatora ili sobnog termostata je neophodna kako bi sustav grijanja radio efikasno.

Načelo rada regulatora zasniva se na kontinuiranom mjerenju aktualnih temperatura u prostoru te na usporedbi sa željenim vrijednostima. Na taj način sustav ima mogućnost samo-podešavanja te postizanje zadanih temperatura.

Prednosti korištenja Vaillant regulatora:

  • ušteda na troškovima grijanja
  • praktična kontrola temperature
  • rad u zavisnosti od sobne temperature
  • rad u zavisnosti od vanjske temperature

Odgovarajući regulator za svaku primjenu

Danas gotovo svaki sustav grijanja posjeduje odgovarajući regulator koji kombinira i usklađuje rad različitih komponenata. Uzmimo za primjer kombinaciju kondenzacijskog plinskog uređaja ecoTEC te solarnog sustava za pripremu potrošne tople vode. Putem diferencijalnog solarnog regulatora VRS 570, upravljat će se s cirkulacijskom crpkom solarnog sustava te će se po potrebi aktivirati plinski kondenzacijski uređaj kao opcija dogrijavanja kada količina sunčevog zračenja nije dovoljna da se postigne zadana temperatura u solarnom spremniku.

Sobni termostati

Polazni vod sustava centralnog grijanja kod sobnih termostata calorMATIC VRT regulira se ovisno o sobnoj temperaturi. Sobni termostati mogu biti s on/off regulacijom te modulirajući. Kod on/off regulacije, sobni termostat će putem bimetala uključiti odnosno isključiti sustav grijanja kada se dosegne željena sobna temperatura.

Modulirajući sobni termostati dodatno moduliraju s radom plamenika uređaja za grijanje kako se sobna temperatura približava željenoj vrijednosti.

Atmosferski regulatori

Polazni vod sustava centralnog grijanja kod atmosferskih regulatora calorMATIC VRC regulira se u zavisnosti od vanjske temperature, a prema zadanoj krivulji grijanja. Informaciju o vanjskoj temperaturi regulator dobiva putem vanjskoga osjetnika kojega je potrebno postaviti na sjevernu fasadu stambenog objekta.

Bežični regulatori

Veza između uređaja za grijanje te odgovarajućeg regulatora može se ostvariti i radijskim putem (bežićno), bez postavljanja električnih kablova. Regulator se u tom slučaju sastoji od dva dijela, prijemnika koji se ugrađuje u sam uređaj za grijanje (skida se plastična blenda s upravljačke ploče uređaja za grijanje) te predajnika (samog regulatora) koji se smješta u prostoriju u kojoj najviše boravimo.